Quy trình vận hành của dịch vụ kho bãi và cầu cảng

Hiện tại có hai khu bồn chứa lớn

I. Khu bồn dầu gốc: 5 bồn chứa bằng thép carbon.
II. Khu bồn hoá chất và chất phụ gia
2 bồn thép carbon, đỉnh hình nón.
4 bồn thép carbon, mái nổi trong.
1 bồn thép không gỉ SS316, đỉnh hình nón (gia nhiệt và bảo ôn cách nhiệt)
3 bồn thép không gỉ SS304, đỉnh hình nón (gia nhiệt và bảo ôn cách nhiệt)

Quy trình vận hành của dịch vụ kho bãi và cầu cảng

Hiện tại có hai khu bồn chứa lớn

I. Khu bồn dầu gốc: 5 bồn chứa bằng thép carbon.
II. Khu bồn hoá chất và chất phụ gia
2 bồn thép carbon, đỉnh hình nón.
4 bồn thép carbon, mái nổi trong.
1 bồn thép không gỉ SS316, đỉnh hình nón (gia nhiệt và bảo ôn cách nhiệt)
3 bồn thép không gỉ SS304, đỉnh hình nón (gia nhiệt và bảo ôn cách nhiệt)